depend

depend
[di΄pend] v կախված լինել, կախում ու նենալ. depend chiefly/fully/solely գլխավորապես/լրիվ/միայն կախված լինել. depend on circumstances հանգամանքներից կախված լինել. it depends, depending նայած, թե. կախված նրա նից, թե. itdepends/depending how I feel Նայած, թե ես ինձ ինչպես կզգամ. as far as it depends որքանով որ դա կախված է. You can depend on him Նրան կարելի է վստահել, Նրա վրա կարելի է հույս դնել. I can depend on you Ձեզ վրա հույս եմ դրել. depend upon it հավատացած եղեք. depend upon it, he’ll co me Նա հաստատ կգա. (կախում ունենալ) depend too much on smn մեկից լրիվ կախում ունե նալ. փխբ. He depends on writing for his living Նա իր ապրուստը գրական գործունեությամբ է վաստակում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Depend — is a brand of unisex adult underwear for those experiencing urinary or fecal incontinence by Kimberly Clark. They were first introduced in 1984.[1] In March 2009, Depend introduced their first gender specific adult underwear in the United States… …   Wikipedia

 • Depend on Me — Single by Nikki Webster from the album Follow Your Heart Released …   Wikipedia

 • Depend — De*pend , v. i. [imp. & p. p. {Depended}; p. pr. & vb. n. {Depending}.] [F. d[ e]pendre, fr. L. depend?re; de + pend?re to hang. See {Pendant}.] 1. To hang down; to be sustained by being fastened or attached to something above. [1913 Webster] And …   The Collaborative International Dictionary of English

 • depend — 1 *rely, trust, count, reckon, bank Analogous words: lean, incline (see SLANT vb) 2 Depend, hinge, hang, turn are comparable when they mean to rest or, especially, to be contingent upon something uncertain or variable or indeterminable. All are… …   New Dictionary of Synonyms

 • depend — 1. Depend in its main meaning is followed by on or upon: • It was quite wrong to come to depend too much upon one s children Penelope Fitzgerald, 1979 • As grandfather grew older…he seemed to depend increasingly on my company J. Simms, 1982. It… …   Modern English usage

 • depend on — be controlled or determined by. → depend depend on rely on. → depend …   English new terms dictionary

 • depend — [v1] count on, rely upon bank on*, bet bottom dollar on*, bet on*, build upon, calculate on, confide in, gamble on*, lay money on*, lean on*, reckon on, trust in, turn to; concept 26 depend [v2] be contingent on be at mercy of, be based on, be… …   New thesaurus

 • depend — ► VERB (depend on) 1) be controlled or determined by. 2) rely on. ● depending on Cf. ↑depending on ORIGIN Latin dependere hang down …   English terms dictionary

 • depend — index rely Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • depend — early 15c., to be attached to as a condition or cause, a figurative use, from M.Fr. dependre, lit. to hang from, hang down, from L. dependere to hang from, hang down; be dependent on, be derived, from de from, down (see DE (Cf. de )) + pendere to …   Etymology dictionary

 • depend — [dē pend′, dipend′] vi. [ME dependen < OFr dependre < L dependere, to hang down from < de , down + pendere, to hang: see PENDANT] 1. to be influenced or determined by something else; be contingent (on) 2. to have trust; rely (on) 3. to… …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”